☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Годишни Извештаи
Годишен извештај за 2023
Извештај за работа за 2023
Предлог програма за 2024
Одлука за вода 2023
Одлука за ѓубре 2023
Годишен извештај за 2023
Годишен извештај за 2022
Годишен извештај за 2021
Биланс на успех 2020
Биланс на состојба 2020
Финансиски извештај 2020
Одлука од совет за финансиски извештај 2020
Одлука од совет Извештај 2020
Одлуки од совет за тарифи, бруто бод и програма за 2021
Одлука за усвојување на програма за 2021
Одлука за утврдување на бруто бод за 2021
Одлука за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење 2021
Одлука за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни 2021
Одлука од совет
Мислење од Надзорен одброр за квартален извештај 2020
Одлика за Квартален извештај 2020
Квартален извештај 2020
Извештај за 2017 година
Пресметки за 2012
Извештај за 2012 година
Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015