☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Историјат за претпријатиетоЈавното претпријатие "Комунален сервис" Валандово е основано заради вршење на сите дејности од јавен интерес на општина Валандово утврдени во Закон за комуналните дејности и Закон за јавните претпријатија.Основач на јавното претпријатие е Општина Валандово која ги има сите права и обврски кои произлегуваат од Законот и другите прописи.

Претпријатието е основано со Решение бр. 2639 од 28.07.1958 година, а како јавно претпријатие за комунални работи „Комунален сервис" Валандово е основано со Решение Срег.бр. 2213/89 од 29.12.1989 година во Окружниот Стопански Суд – Скопје. Исто така извршено е и усогласување на претпријатието со нормите од Законот за јавните претпријатија со решение број 3012014003743 од Централен регистар на Република Македонија. Седиштето на претпријатието е на ул.„Ленинова"-број 1- Валандово.

Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015