☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Закони и Подзаконски правни акти
Закон за Градење
Закон за Заштита и унапредување на животната средина и природата
Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Закон за Водите
Закон за Комунални дејности
Закон за јавните претпријатија
Закон за Локална самоуправа
Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015