☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
СоопштенијаРешение за измена на Решението за утврдувае на регулаторна тарифа за снабдувае со вода за пиене или водоснабдувае на JП "Комунален Сервис" Валандово за регулиран период 2022 - 2024 година

Објавен на 20.9.2024 - Решението може да го погледнете детално на следниот линк

Решени за измена на Решението за утврдувае на регулаторна тарифа засобиране иодведуване на урбани отпадни води на JП "Комунален Сервис" Валандово за регулиран период 2022-2024 година

Објавен на 20.9.2024 - Решението може да го погледнете детално на следниот линк

Соопштение за превземените активности од страна на ЈП КОМУНАЛЕН СЕРВИС Валандово на механичко чистење и постапка на хиперхлорирање

Објавен на 19.7.2023 - Огласот може да го погледнете детално на следниот линк

ЈАВЕН ОГЛАС за засновање работен однос на неопределено време

Објавен на 16.2.2021 - Огласот може да го погледнете детално на селдниот линк


Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015