☎ 034/ 381-538, e-mail: kontakt@ksv.mk
Проверете ја состојбата на Вашата сметка повеќе
Годишни Извештаи
Одлуки од совет за тарифи, бруто бод и програма за 2021
Одлука за усвојување на програма за 2021
Одлука за утврдување на бруто бод за 2021
Одлука за усвојување на тарифа за снабдување со вода за пиење 2021
Одлука за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни 2021
Одлука од совет
Мислење од Надзорен одброр за квартален извештај 2020
Одлика за Квартален извештај 2020
Квартален извештај 2020
Извештај за 2017 година
Пресметки за 2012
Извештај за 2012 година
Пријави проблем
чие решавење е надлежност на комунален сервис Валандово
Created by | Copyright 2015